MS-LIŠKA
MS-LIŠKA

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

      V naší školce budeme preferovat ve všech činnostech dětí hru. Hra je totiž pro děti nejpřirozenějším projevem sebe sama. Hrou se přirozeně a nenásilně učí děti dříve, než je zasáhne jakékoliv pedagogické působení. 
Hra nás provází od dětství v různých podobách. Ve všech kulturách a dobách si lidé hráli a vyprávěli smyšlené příběhy, které se možná ani nikdy nestaly, ale bylo jim s nimi dobře a čerpali z nich moudrost a poučení.

Motto: „Kdo si hraje – nezlobí“

Vzdělávání dětí je zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Naším cílem je nejen osvojování správných návyků, dovedností a vědomostí, ale také to, aby děti pracovaly se zájmem, radostí a s chutí. Využíváme k tomu odpovídající metody a formy práce.

Důležité je zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy je činnost dětí založena na přímých zážitcích a na smyslovém vnímání.  Uplatňujeme situační učení, využíváme spontánní sociální učení založené na principu nápodoby. Uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, podporujeme přirozenou dětskou zvídavost. Většina našich aktivit probíhá formou dětské hry, ať už je to hra tvořivá, námětová, konstruktivní, dramatizující, pohybová nebo taneční.  Vhodnou formou jsou didaktické hry, které jsou přímo nebo nepřímo motivované. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší či větší skupině, frontálně i individuálně. Jednotlivé aktivity mají různé úrovně obtížnosti, aby při jejich plnění mohlo být uspokojeno dítě každého věku. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro vzdělávací program charakterizovaný hrou a pojmenovali jej 

„Školka plná her a zábavy“. 

Chceme vytvořit dětem prostředí, kde bude respektováno každé dítě jako individualita. Snažíme se, aby děti byly veselé a spokojené, radující se, kamarádské a hlavně aby se do mateřské školy těšily. Chceme je vést k tomu, aby se dokázaly navzájem respektovat, aby pro ně byly samozřejmostí jakékoliv fyzické či psychické odlišnosti.

Záměr

  1. Položit základy k rozvoji sociálně úspěšného člověka, pro kterého by vztahy mezi lidmi byly jednou z hlavních hodnot a který se zařadí a obstojí mezi vrstevníky.
  2. Rozvíjet děti ve všech oblastech a položit tak základy celoživotního vzdělávání. Chtěli bychom, aby od nás odcházely děti dobře připravené na školní práci a další životní období.
  3. Rozvíjet péči o děti se specifickými potřebami, chceme připravit dětem pohodu při jejich pobytu v mateřské škole.
  4. Vytvořit u dětí vědomí vlastní hodnoty, zásobu zkušeností a prožitků, vést děti k porozumění přírodě a posílení ohleduplnosti k ní. Dítě by nemělo získat jen určitou sumu znalostí, ale mělo by také vědět, jak je použít a hlavně je dokázat použít.

Obecný cíl vzdělávání je vyjádřen přibližně ve třech vzájemně propojených rovinách a RVP PV je označuje jako rámcové vzdělávací cíle směřující

  • k rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  • k osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

To vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte. 

Klíčové kompetence

kompetence k učení
dítě ukončující předškolní vzdělávání

  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

kompetence k řešení problémů
dítě ukončující předškolní vzdělávání

  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
  • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
  • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

komunikativní kompetence
dítě ukončující předškolní vzdělávání

  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
  • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
  • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
  • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

sociální a personální kompetence
dítě ukončující předškolní vzdělávání

  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
  • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
  • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
  • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
  • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
  • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

činnostní a občanské kompetence
dítě ukončující předškolní vzdělávání

  • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
  • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
  • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
  • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
  • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
  • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
  • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
  • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
  • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
  • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
  • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
  • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní).
 

Vzdělávací obsah

Obsah integrovaných bloků v obecné poloze odvozujeme z RVP PV. Jde o souhrn vzdělávacích cílů, obsahu, prostředků vzdělávání, který ukazuje jakým způsobem povedeme děti k rozvoji požadovaných celoživotních kompetencí. Uvědomujeme si, že není cílem splnit nějakou činnost, ale rozvíjet kompetenci každého dítěte podle jeho individuálních možností. 

PODZIMNÍ ČAS

  • Vítáme tě ve školce: Postupná adaptace na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, s prostředím třídy, s hračkami, umývárnou a toaletou, šatnou, poznávání značek dětí, seznamování s okolím školky, prohlubování znalostí jmen kamarádů a zaměstnanců školy. Vytváření pravidel společného soužití.
  • Rodina, místo kam patřím: Upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči. Uvědomění o tom, kdo jsem, kam patřím a kde mě mají rádi.
  • Léto končí, začíná podzim: Radostné prožívání podzimních dnů, společné pouštění draků, vedení dětí k pochopení souvislostí mezi počasím a ročním obdobím, tvoření draků a podzimních obrázků. Ve školce proběhne Drakiáda s rodiči.
  • Podzim v lese a na poli: Určování názvů lesních a polních zvířat, poznávání jejich stop, krmení, vytváření vazeb dětí k životnímu prostředí kolem sebe. Navážeme na sběr plodů a listů. Vzájemná spolupráce při vytváření přírodních koláží a staveb z přírodnin. Poznávání stromů a keřů a jejich širší rozlišování.
  • Příroda neživá: Osvojování si nových poznatků z oblasti neživé přírody. Různé pokusy, při kterých se děti seznámí s některými vlastnostmi přírodnin. Dále se budeme učit novým materiálům a budeme zkoumat jejich vlastnosti.
    

CO NÁM ZIMA PŘINÁŠÍ

  • Předvánoční čas: Seznamování dětí se světem lidových tradic. Těšení se na Vánoce, aktivní spoluúčast při vytváření příjemné atmosféry nadcházejících svátků, výzdoba třídy a školky, tvorba dárků a přáníček, zdobení stromečku, pečení cukroví. Radostné očekávání Mikuláše. Veselení dětí k radostnému prožívání beze strachu a obav. Nácvik básní a písní pro Mikuláše.
  • Hrajeme si se sněhem: Hry a stavění ze sněhu, pokusy se sněhem a ledem. Sáňkování, bobování a klouzání všeho druhu, otužování. Povídání o životě lesních zvířátek, která zimu prospí a naopak, která zvířátka zimu přežívají a kde.
  • Lidské tělo: Uvědomění si vlastního těla, pojmenování jeho částí a některých orgánů. Vedení dětí k uvědomění, že pohyb, sport a zdravý životní styl jsou důležitou součástí našeho života a udržují naše tělo zdravé a svěží. Povídání o tom, co našemu tělu škodí a co naopak prospívá. Zmíníme se o významu vitamínů v podobě konzumace ovoce a zeleniny a budeme nenásilně uvádět do praxe.
  • Masopustní veselí: Seznamování s tradicemi, rozvoj dětské fantazie za pomoci různých činností, výroba masek, spolupráce se ZŠ s přípravou karnevalu. Spolupráce s rodiči při přípravě masek. Vytváření kulturních a zdvořilostních návyků.

JARNÍ PROBUZENÍ PŘÍRODY

  • Z pohádky do pohádky: Budeme vnímat kouzelnou atmosféru celé pohádky, rozeznávat co je dobré a co špatné. Rozvíjíme komunikativní dovednosti verbální i neverbální. Posilujeme dětské sebevědomí a zvídavost. Podporujeme zájem o učení, poznáváme sami sebe. Seznamujeme děti s kulturou jiné země, posilujeme zvídavost. Budeme se vyjadřovat výtvarně i dramaticky. Vytváříme povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
  • Zimo, jdi pryč: Symbolické topení Moreny. Vítání jara, společné tvoření jarní koláže, vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě. Přeneseme se k životu na statku, pojmenujeme domácí zvířata a jejich mláďata, rozvíjení pozitivních citů ve vztahu ke všemu živému. Navážeme na svět rostlin, poznávání jarních květin a rostlin.
  • Svátky jara: Oslavy Velikonoc, vedení dětí k vnímání pravé podstaty svátků prostřednictvím praktických činností. Ke dni Matek popřejeme maminkám a poděkujeme jim za to, že jsou a že nás mají rády. Posilujeme vzájemné vztahy mezi školkou, dětmi a rodiči. Čarovné jaro nás překvapí strašidelným spaním ve školce spojeným s bobříkem odvahy.
  • Dopravní školička: Poznávání dopravních prostředků a toho, kde se pohybují a některých dopravních značek. Získání základních vědomostí o bezpečnosti provozu na silnici i na ulici. Seznámení s prací policie, beseda o společném hledání smyslu správného chování jak k lidem, tak zvířatům a to nejen na ulici, ale i na vozovce a následného vyvození nesprávného chování.
    

LETNÍ RADOVÁNKY

  • Děti mají svátek: Společné oslavy dětského dne, připomenutí si, kam patřím a kdo patří ke mně. Navážeme na svátek našich tatínků, popřejeme jim a poděkujeme za to, že jsou a že nás mají rádi. Posilujeme vzájemné vztahy mezi školkou, dětmi a rodiči.
  • Prstem po mapě: I když stejně vypadáme, jinou barvu kůže máme. Pochopení rozdílů mezi různými národy, kulturami a životním prostředím. Vedení dětí k pocitu sounáležitosti se světem. Navážeme na blížící se prázdniny a to, jak se dají letní prázdniny trávit. Hlavním tématem bude pobyt u moře. Poznávání nových míst, vedení dětí k vzájemné toleranci a schopnosti odloučit se na delší dobu od známého prostředí.
  • V Zoo: Vláčkem za zvířátky, která v přírodě nepotkáme. Děti poznají známé i méně známé savce, ptáky a plazy, dozvědí se základní informace o jejich způsobu života. Mají také možnosti osahat si různé přírodniny nebo například paroží. Dětem vysvětlíme, v čem spočívá smysl zoo, jaký je jejich význam, jaká je jejich činnost a proč je důležité je podporovat. Upevňování vztahů mezi dětmi a zvířaty. Konec léta uzavřeme dětským táborem, jehož bližší informace upřesníme v letním období.

  

DÍTĚ A JEHO TĚLO:oblast biologická

  • Podporovat růst dítěte
  • Zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla
  • Podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností
  • Učit je sebeobsluze
  • Vést ke zdravým životním návykům
    

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: oblast psychologická

  • Podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte
  • Podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření
  • Podporovat rozvoj poznávacích procesů, jeho citů a vzdělávacích schopností a dovedností
  • Povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: oblast interpersonální

  • Podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým
  • Posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
  • Vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 
    

DÍTĚ A SPOLEČNOST: oblast sociálně kulturní

  • Uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění
  • Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje
  • Připomenout základní morální a etické hodnoty
    

DÍTĚ A SVĚT: oblast environmentální

  • Založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění
  • Vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí
  • Vážit si hodnot i přírodních krás