MS-LIŠKA
MS-LIŠKA

Provozní řád

Účinnost od  1. září 2014
Počet stran4
Počet příloh1 (podpisy zaměstnanců seznámených s provozním řádem apod.)
Předmět vymezeníProvozní řád mateřské školy a venkovní hrací plochy (terasy), zajištění bezpečnosti a ochrany zdrav

I. Údaje o zařízení

Název školy LI.ŠKA, Litvínovská školka
Adresa Masarykovo nám. 41, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1 
provozovatelFOX CREATIVE  společnost s r. o.
IČ  247 294 77 
Telefon 774 214 685
Odpovědná osobaMgr. Dagmar Coubalová, ředitelka
Typ školypředškolní zařízení s celodenním provozem
Kapacita 25 dětí

 

Provozní doba :základní  prodloužená
pondělíod 6,00 do 15,30 hod.do 18,00 hod.
úterýod 6,00 do 15,30 hod do 17,00 hod.
středaod 6,00 do 15,30 hod.do 18,00 hod.
čtvrtekod 6,00 do 15,30 hod.do 17,00 hod.
pátekod 6,00 do 15,30 hoddo 17,00 hod.

II. Režimové požadavky

 1. Nástup dětí  
  Příchody od 6,00 hod., pozdější příchody po 8,00 hod. je třeba předem hlásit. Zákonní zástupci jsou povinni dovést dítě do šatny, po převlečení a přezutí předat učitelce. Učitelka dítě převezme po předchozím zdravotním filtru. Jako obuv nejsou povoleny pantofle, cvičky nebo jiná sportovní obuv. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální adaptační režim.  

 2. Spontánní hry
  Od příchodu dětí probíhají spontánní hry, probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 3. Didakticky cílené činnosti řízené pedagogem
  Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové nebo kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 4. Pohybové aktivity
  Denně je v průběhu dne pohybová aktivita zaměřena na vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení a pohybové hry

   • Průběžně jsou procvičovány hudebně pohybové činnosti
   • 1x týdně jsou prováděny didakticky cílené pohybové činnosti
   • Pravidelně je umožněno zařazování pohybu dětí při spontánních hrách
   • Při pobytu venku je umožněn volný pohyb dětí při spontánních hrách i při cílené pohybové činnosti


  • Pobyt venku
   Denně se délka pobytu přizpůsobuje povětrnostním podmínkám, obvykle trvá minimálně dvě hodiny. Pobyt je rozdělen: dopoledne od 09,30 do 11,30 hodin odpoledne od 14,30 do 15,30 hodin. 
   V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce na venkovní prostor. Na venkovní pobyt se nevychází při silném nárazovém větru, přívalovém dešti, při nahlášení inverzních podmínek a v zimních měsících při mrazu pod -10 st. C.
   Využívané prostory pro venkovní pobyt:

   • Terasa (Provozní řád terasy – viz. oddíl IV. tohoto Provozního řádu)
   • Vycházky do blízkého okolí


  • Odpočinek, spánek
   Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě asi 50 min. odpočívají všechny děti, a to při poslechu pohádky

   • Spaní v době od 12,00 hod. do 14.00 hod.
   • Děti s nižší potřebou spánku vstávají a mají nabídnuty náhradní aktivity – klidné hry
   • Provozní zaměstnanec denně provětrá a stele lůžkoviny, po odpoledním klidu složí pyžama do přihrádky

  • Otužování
   • Průběžně je sledováno vytápění prostoru školky, redukuje se na přiměřenou teplotu dle vyhl. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích
   • Prostory jsou pravidelně větrány
   • Je zajištěn dostatečný pobyt dětí venku
   • V letních měsících jsou děti na terase ovlažovány mlžením

  • Stravování
   Vymezená doba k výdeji stravy:
   dopolední svačinaod 09,00do 09,30 hod.
   obědod 11,30do 12,00 hod.
   odpolední svačinaod 14,15do 14,45 hod.
   druhá odpolední svačinaod 16,45do 17,15 hod.

   Obědy jsou dováženy v termoportech z Mateřské školy Louka u Litvínova, Husova 163, na základě rámcové smlouvy ze dne 21. 11 2013 o zajišťování školního stravování. Při obědě používají děti dle svých schopností příbory. Mladším dětem pomáhá učitelka, ostatní děti jsou vedeny k samostatnosti. Svačiny jsou připravovány z čerstvých surovin dle jídelního lístku MŠ Louka. Strava je podávána na stolky s omyvatel-ným povrchem v miskách, talířích a na táccích, nápoje v kelímcích. 

  • Pitný režim
   V průběhu celého dne mají děti k dispozici nápoj v konvici, ze které jim učitelky nalévají, každé dítě má svůj kelímek. Podávány jsou čaje, ovocné šťávy, minerálky, džusy.

  • Šatna
   • Každé dítě má svojí označenou přihrádku, kde si ukládá převlečený oděv a obuv
   • Po příchodu do MŠ a při odchodu z MŠ dítě převlékají a přezouvají zákonní zástupci,
   • Při převlékání dětí před odchodem na venkovní pobyt učitelka pomáhá s převlékáním, neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně

  • Prostorové podmínky, osvětlení, větrání
   Všechny místnosti určené k pobytu dětí mají okna se žaluziemi, umělé osvětlení poskytuje dostatečný počet osvětlovacích těles. Větrání místností bez oken je zajištěno podtlakovou ventilací.

   • herna - na podlaze částečně lino a koberec, radiátory jsou opatřeny kryty, 47 m2
    vybavení – stůl a židličky, pracovní stůl a židle učitelky, úložné prostory na hračky
   • jídelna - na podlaze dlažba, 44 m2
    vybavení – jídelní stolky s omyvatelným povrchem a židličky - ve výšce odpovídající věku dětí
   • ložnice - na podlaze koberec, 28,5 m2
    vybavení – lehátka, postýlky
   • šatna dětí - na podlaze koberec, 14,5 m2
    vybavení – otevřené skříňky s poličkou, háčkem a botníkem
   • dětské WC - na podlaze dlažba, 10,8 m2
    vybavení – 4x WC, 1x pisoár, 5x umyvadlo, nočníky
   • koupelna - dlažba, 3,7 m2
    vybavena sprchovým koutem
   • přípravna pokrmů - určená k přípravě a výdeji stravy a nápojů, na podlaze dlažba, 5,2 m2
    vybavení – pracovní plocha, dvoudřez, umyvadlo, chladnička, sklokeramická deska, myčka nádobí, úložné prostory na nádobí,
   • hala - na podlaze koberec, 24,2 m2
    vybavení – přebalovaní stůl, dětské umyvadlo, oddychový a pracovní kout pro učitelky, úložné prostory, šatní skříň na pracovní oděvy
   • technická místnost  - vybavení - výlevka, pračka, úložný prostor na prací prostředky, 4,4 m2
   • zaměstnanecké toalety  - 2x - vybaveny umyvadlem a WC, 3,3 m2
   • sklad čisticích prostředků  - 2,1 m2 - větratelný oknem

     

  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
   • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu pobytu pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí až do doby předání zákonným zástupcům
   • Prostor školky je k zajištění bezpečnosti zamykán, příchozí do školky musí použít zvonku a vyčkat na příchod personálu
   • Děti nesmí do MŠ nosit nebezpečné předměty, hračky nebo potraviny
   • V průběhu vzdělávací činnosti učitelka nesmí od dětí odejít, při závažných důvodech zajistí dohled jiného zaměstnance MŠ
   • Učitelka při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hry, předchází konfliktům. Nesmí dětem dát k dispozici bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové prvky, které by si děti mohly strčit do úst, nosu nebo ucha, případně polknout
   • Při chůzi po schodech dbá učitelka, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a držely se zábradlí.
   • Při tělovýchovných aktivitách učitelka dbá zvýšené pozornosti, upozorňuje děti na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou dopomoc při cvičení
   • Při pobytu dětí venku na vycházkách odpovídá učitelka nejvýše za 20 dětí ve věku od 3 do 5 let nebo za 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti dvouleté
   • Při vycházkách se děti učí chodit po chodníku ve dvojicích. Učitelka se snaží maximálně vyhnout frekventovaným ulicím. Při přecházení vozovky používá terčík. Průběžně děti seznamuje s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě, na přechodech apod.
   • Prostory školky jsou vybaveny detektory kouře, hasicími přístroji (Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci)
   • V celém prostoru MŠ je zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových látek
   • Zaměstnanci absolvují vstupní lékařskou prohlídku a každé tři roky preventivní lékařskou prohlídku. Záznam o prohlídce je součástí osobní dokumentace včetně zdravotního průkazu.
   • Používání elektrických spotřebičů je dovoleno jen dle návodu výrobce, zaměstnanci jsou s jejich zacházením poučeni. Spotřebiče nesmí být uloženy v dosahu dětí bez dozoru.
   • Prostory školky nejsou volně přístupné cizím osobám. Příchozí na sebe upozorní použitím zvonku. 

  III. Nakládání s prádlem, úklid a manipulace s odpady 

  1. Výměna prádla
   • ručníky se mění 2 x týdně
   • lůžkoviny se převlékají 2 x měsíčně, při znečištění ihned
   • výměnu a praní pyžam a oděvů dětí zajišťují zákonní zástupci

  2. Manipulace s prádlem, praní
   Veškerou manipulaci s prádlem má na starosti provozní zaměstnanec. Znečištěné prádlo se ukládá do omyvatelného koše s víkem a odnáší se do prádelny. Prádlo je práno v pračce v technické místnosti. Sušení a žehlení je prováděno ve vyhrazeném prostoru. Čisté prádlo je uloženo ve skříni a v regálu ve skladu lůžkovin.

  3. Úklid
   Úklidové prostředky jsou uloženy v samostatném větratelném skladě. Při používání se ředí dle návodů na obalech od výrobce. 1x týdně se mimo běžný úklid dezinfikují hřebeny a hračky přípravkem s virucidním účinkem. Nočníky se po každém použití vypláchnou horkou vodou a dezinfikují. Při výskytu přenosného onemocnění se provádí úklid v souladu s požadavky §7  a §55 zákona č.258/2000 Sb. Základní postupy při úklidu jsou uvedeny ve vnitřním předpisu Sanitární řád.

  4. Manipulace s odpady
   Použité znečištěné pleny se ukládají do uzavřených nádob vybavených igelitovými sáčky. Po naplnění se obsah vynáší do kontejneru separačního odpadu k likvidaci. Odvoz komunálního odpadu zajišťuje majitel objektu v rámci nájemní smlouvy.
    

  IV. Venkovní hrací plocha – terasa 

    

  1. Provozní doba terasy
   Pro venkovní pobyt a pohybové aktivity dětí je využívána terasa, která je přístupná z prostoru školky. Délka pobytu na terase je individuální, dle povětrnostních podmínek, dle herních aktivit apod. Obvykle dopolední pobyt trvá 60 až 90 minut, odpolední pobyt 60 až 120 minut.

   Otevírací doba terasy:                         dopoledne od 9,00 do 11,00 hodin           odpoledne od 14,00 do 16,00 hodin

  2. Prostorové vybavení
   Rozměry terasy – 223 m2, povrch kryt částečně dlažbou a částečně umělým trávníkem

  3. Úklid a údržba
   Denně provozní zaměstnanec na terase sklidí případné odpadky, listí apod. V zimě je dle potřeby shrnut sníh. Hračky a hrací prvky jsou před povětrnostními vlivy ukládány do domečku, případně do haly. Denně je na terase vizuálně kontrolován stav hrací plochy, povrchu, zábradlí a oplocení. Dle potřeby jsou ihned prováděny drobné opravy.

  4. Zajištění bezpečnosti na terase
   Pro zajištění bezpečnosti dětí při venkovním pobytu na terase byli všichni zaměstnanci řádně proškoleni. Při zjištění jakékoliv závady je každý povinen stav neprodleně nahlásit ředitelce školky, Při pobytu učitelka nedovolí dětem lézt bez dozoru nikam, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim samostatné vzdálení do prostor, kde by neměla o dětech přehled.

   
  V.  Opatření při úraze

  Při jakémkoliv úraze dítěte je každý z přítomných zaměstnanců povinen okamžitě poskytnout první pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc. Zároveň je povinen bezodkladně informovat ředitelku MŠ a zákonného zástupce. Každý úraz je zaznamenán do knihy úrazů. Pokud bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka protokol o úrazu a zákonný zástupce obdrží formulář k čerpání odškodného pojistné události.
   

  VI.    Závěrečná ustanovení

  Podmínky zápisu, přijímání a odhlašování dětí, předepsaná dokumentace, způsob omlouvání a ostatní komunikace se zákonnými zástupci, včetně dalších úkonů při předávání a přebírání dětí do MŠ, práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců, ochrana dětí před patologickými jevy a ostatní záležitosti jsou stanoveny v samostatném Školním řádu MŠ.
   

  Tento řád jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. Podpisem stvrzují, že při nástupu do zaměstnání byli s tímto řádem seznámeni. Kontrolu provádí ředitelka školy. 

   

  V Litvínově, dne 1. září 2014                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Dagmar Coubalová
                                                  ředitelka MŠ